Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

„Mój wyjątkowy Przyjaciel i ja”

W ramach projektu ” Każdy inny – wszyscy równi ” zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. ” Mój wyjątkowy przyjaciel i ja” dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  

Przez słowo wyjątkowy rozumiemy osobę, przyjaciela z niepełnosprawnością.

Praca konkursowa powinna być wykonana w formie plakatu lub rysunku prezentującego spędzanie czasu z niepełnosprawnym kolegą lub koleżanką.

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Mój wyjątkowy Przyjaciel i ja”

 

I . Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Mój wyjątkowy Przyjaciel i ja” jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie pod kierunkiem
 2. Klaudii Sajdak, p. Katarzyny Wojtanowskiej, p. Agnieszki Mitoraj, p. Magdaleny Igielskiej – Bakulińskiej.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach Projektu „Każdy inny- wszyscy równi”i miesiąca poświęconego
  świadomości autyzmu. Skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Tuchowie.

 

II. Cele konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest ukazanie integracji dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami.
  Przez słowo wyjątkowy rozumiemy osobę, przyjaciela z niepełnosprawnością.
 2. Cele szczegółowe:
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci/osób niepełnosprawnych,
  • kształtowanie postaw akceptacji i szacunku wśród dzieci/młodzieży,
  • kształtowanie i     rozwijanie    świadomości    społecznej    w    zakresie dostrzegania i rozumienia problemów dzieci/młodzieży niepełnosprawnych,
  • różne sposoby wsparcia i pomocy niepełnosprawnym dzieciom/młodzieży.
 3. Celem jest również pobudzenie u dzieci wyobraźni plastycznej i kreatywności oraz możliwość zaprezentowania przez uczestników konkursu swoich umiejętności. 

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Tuchowie.

IV. Czas trwania konkursu

 1. Prace należy złożyć osobiście u organizatorek konkursu lub w bibliotece szkolnej w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
 2. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.
 3. O terminie i formie rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach:
  – uczniowie młodsi klasy I-IV
  – uczniowie starsi klasy V-VIII

V. Zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym.

 1. Temat konkursu: „Mój wyjątkowy Przyjaciel i ja”
 2. Praca konkursowa powinna być wykonana w formie plakatu lub rysunku prezentującego spędzanie czasu z niepełnosprawnym kolegą lub koleżanką.
 3. Prace powinny być wykonane w formacie A4 metodą kolażu (collage – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Nie będą przyjmowane techniki przestrzenne).
 4. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Prace zespołowe nie będą uwzględniane w konkursie.
 6. Prace powinny  być  opisane  według  metryczki  określonej  w Załączniku  nr  1 do niniejszego
 7. Metryczka powinna być wypełniona komputerowo lub ręcznie (czytelnie, literami drukowanymi) i naklejona na odwrocie każdej zgłoszonej pracy.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., według załączonego wzoru Załącznik nr 2.

VI. Zasady przyznawania nagród

 1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora w tym celu Komisja Konkursowa, której skład ustala Organizator.
 2. Prace zniszczone i niezgodne z Regulaminem nie będą
 3. Komisja konkursowa dokona wyboru sześciu prac konkursowych (po trzy prace z każdej kategorii wiekowej). W każdej grupie wiekowej przyzna nagrodę główną oraz nagrodę za drugie i trzecie miejsce. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
 5. Wszystkie prace, spełniające warunki w niniejszym Regulaminie, zostaną zamieszczone na stronie Organizatora – sptuchow.pl oraz profilu Facebooka.

VII. Dane osobowe

 1. Organizator konkursu informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w konkursie jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Administrator będzie przechowywał dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Dane osobowe nie są wykorzystywane do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji.  Posiadają  Państwo  prawo  do  żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także w przypadkach przewidzianych prawem ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w  konkursie  oznacza  zgodę  jego  uczestnika  na  warunki  określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu, nawet w trakcie jego Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie serwisu internetowego www.sp.tuchow.pl oraz profilu na Facebooku. Zmiany wchodzą  w  życie z dniem ich zgłoszenia na stronie internetowej.
 3. Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  problemy  techniczne  powstałe w  trakcie  przesyłania  zgłoszeń  konkursowych  i  wynikające  z  nich  opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

Click to access zalaczniki_Konkurs_moj_przyjaciel.pdf

%d