Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Staszica w Tuchowie 

rok szkolny 2021/2022

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE

  1. Zgodnie z Art. 133. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

      2. Art. 2 Uchwały  Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 roku w postępowaniu rekrutacyjnym, określa, że jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje                      wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:

         a) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat  – 10 punktów. (Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej, o                     przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej) 

         b) Dogodne położenie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 punktów.                               (Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy).

         c) W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. – 5 punktów (Dokument potwierdzający                 spełnienie kryterium: Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu                 należytej opieki.

      3. Po analizie ilościowej Kart Zgłoszeń/Wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej o profilu ogólnorozwojowym Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że w roku szkolnym 2021/2022               w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie nie zostanie utworzona klasa I sportowa o profilu ogólnorozwojowym.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły (tj. Tuchów, Meszna Opacka)  oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Załączniki, które należy dołączyć do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie:

  1. Fotografia (30×42 mm).
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  3. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  4. Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  5. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawianie sportu (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły należy złożyć w terminie od 19 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r.

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ (SPOZA OBWODU SZKOŁY)

Regulamin w sprawie rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Tuchowie

Regulamin w sprawie rekrutacji do klasy I sportowej o profilu ogólnorozwojowym Szkoły Podstawowej w Tuchowie

Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych – zał. 3

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY składane od 19 – 21 kwietnia 2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Zarządzenie Burmistrza Tuchowa Nr 24/2021 z dnia 26 stycznia 2021