Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Ewaluacja

W dniach od 7 stycznia do 21 stycznia 2016 r. na terenie Zespołu Szkół w Tuchowie zostanie przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica i Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w zakresie wymagań:

1) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

2) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;

3) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.