Szkoła Podstawowa w Tuchowie

O projekcie

Szkoła Podstawowa

im. Stanisława Staszica w Tuchowie

realizuje projekt:

„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój

 

Dofinansowanie projektu z funduszy UE: 118 932,00 PLN

Cel projektu, założenia i spodziewane efekty:

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności: kompetencji w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Projekt zakłada zagraniczny wyjazd grupy uczniów do kraju Unii Europejskiej, aby wspólnie z rówieśnikami z zagranicy realizować program związany z tematem przedsięwzięcia.

Spodziewane efekty to m.in. wzrost kompetencji kluczowych u uczestników oraz kształcenie młodych osób w duchu otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na uczestników pod względem ciekawości świata oraz gotowości do podejmowania nowych wyzwań. Udział w projekcie to też szansa na rozwój zawodowy nauczycieli.

 

Szczegółowy opis przedsięwzięcia