Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Kalendarz Szkolny

Wydarzenie Data
I OKRES 01.IX.2023 r. – 19.I.2024 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 04.IX. 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.XII.2023r.- 31.XII.2023r.
Wpis ocen okresowych do e-dziennika. 12. I. 2024 r.
II OKRES 20.I – 21.VI.2024 r.
Ferie zimowe 12.II.2024r. – 25.II.2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.III.2024r. – 02.IV.2024r.
Egzamin ósmoklasisty – język polski 14 maja 2024 r.

– matematyka 15 maja 2024 r.

– j .obcy 16 maja 2024 r.

Piknik szkolny 18.V. 2024 r. sobota
Wpis przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 22.V.2024 r.
Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o ocenach rocznych i końcowych 29.V 2024 r.
Wpis ocen rocznych i końcowych. 13.VI 2024 r.
Dzień Sportu Szkolnego 17.VI. 2024 r.
Święto Patrona Szkoły Podstawowej 18.VI.2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.VI.2024 r.
Wakacje!!! 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów:

  • Dzień 02, 03 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
  • Dzień 02 stycznia 2024 r. (wtorek)
  • Dzień 14 maja 2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty ( klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 15 maja 2024 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 16 maja 2024 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 31 maja 2024 r. (piątek)
  • Dzień 19 czerwca 2024 r. (środa)
  • Dzień 02 maja 2024 r. (czwartek), który będzie odpracowany na pikniku szkolnym 18 maja 2024 r.

W tym dniu szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Ze względów organizacyjnych, rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, zgłaszają na piśmie – do wychowawcy klasy – konieczność objęcia opieką dziecka, co najmniej na 3 dni przed ustalonym dniem wolnym.