Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Dla nauczycieli

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową następujących składowych:
1. Sprawność
2. Aktywność (zaangażowanie)
3. Frekwencja (systematyczność)

Funkcje poszczególnych elementów składowych:
1.Sprawność – wdrażenie do samouprawnienia i samodoskonalenia, dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną.
2.Aktywność – wdrażenie do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny.
3.Frekwencja – wdrażenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym.

Sprawność

Ocena sprawności jest wypadkową ocen poszczególnych cech motorycznych związanych z uprawianymi dyscyplinami sportowymi. Do tych dyscyplin zaliczamy:
1. lekką atletykę (szybkość, wytrzymałość szybkościowa, wytrzymałość, siła, skoczność)
2. gry zespołowe (koordynacja ruchowa)
3. gimnastykę (zwinność, gibkość)

Ad. 1.

W przypadku lekkiej atletyki przedstawia się to następująco. Uczeń wykonuje wybrane próby sprawnościowe:
– biegowe (szybkość, wytrzymałość)
– rzutowe (siła)
– skocznościowe

Za wykonanie każdej próby uczeń zostaje oceniony według schematu:
– gdy uczeń przystępuje do próby sprawnościowej po raz pierwszy oceniony jest według tabel statystycznych
– gdy uczeń przystępował do próby w poprzednich semestrach: (wynik bieżący porównuje się z najlepszym uzyskanym wynikiem).

> ocena bardzo dobra – w przypadku poprawy wyniku
> ocena dobra – w przypadku uzyskania wyniku na tym samym poziomie
> ocena dostateczna – w przypadku pogorszenia wyniku

Ad. 2.

W zakres tej dyscypliny wchodzi koszykówka, siatkówka, piłka ręczna oraz piłka nożna. Uczeń w zależności od warunków bazowych wykonuje próby w zakresie poszczególnych gier (dwie lub trzy do wyboru). Uczniowie tej samej grupy wykonują takie same próby.

W przypadku kilku prób ocena końcowa jest wypadkową ocen z poszczególnych gier.

Ad. 3.

Próby sprawnościowe w zakresie gimnastyki obejmują takie elementy jak:
– ćwiczenia zwinnościowe
– ćwiczenia gipkościowe
– ćwiczenia siłowe
– skoki gimnastyczne
– ćwiczenia równoważne
– ćwiczenia na drążku

Ocena końcowa z gimnastyki jest wypadkową ocen poszczególnych wybranych elementów wykonywanych przez grupę ćwiczebną.

FORMY KONTROLI I OCENY

1. Kontrola i ocena bieżąca – podstawą oceny ucznia winna być systematyczna i konsekwentna kontrola jego pracy, która posiada określone wartości wychowawcze. Należy w niej podkreślać postęp w rozwoju sprawności fizycznej i mobilizować do rzetelnej pracy. Ocena ta dotyczy osiągnięć ucznia na poszczególnych jednostkach lekcyjnych.
2. Ocena okresowa – ocena ta obejmuje zakres materiału przewidzianego do realizacji w pierwszym okresie roku szkolnego.
3. Ocena roczna – obejmuje całość materiału przewidzianego do realizacji w roku szkolnym.

Wytyczne do oceny ucznia z wychowania fizycznego:
– poziomu i postępu w zakresie sprawności motorycznej
– poziomu i postępu w zakresie umiejętności ruchowych (postęp w poprawności wykonywanych ćwiczeń i zadań ruchowych)
– systematyczny udział w nadobowiązkowych formach kultury fizycznej: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, SKS, inne pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne
– pomoc w organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej, szkolnych igrzysk sportowych
– kontrola i ocena sprawności motorycznej uczniów z istotnymi odchyleniami w rozwoju fizycznym, powinna być dokonywana jednocześnie ze wszystkimi uczniami przy pomocy tych samych zadań, lecz z dostosowaniem wymogów do możliwości indywidualnych tych uczniów
– ocenie podlega postawa ucznia, stosunek do przedmiotu, nawyki higieniczno-zdrowotne (wygląd zewnętrzny, higiena osobista)
– znajomość prawidłowej terminologii sportowej i przepisów sportowych w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole
– sukcesy w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły.