Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp.tuchow.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146525220

E-mail: sptuchow@sp.tuchow.pl

Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów

Data publikacji strony internetowej: 16 marca 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 marca 2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia liter,
  • możliwość pomniejszenia liter,
  • podświetlane linki,
  • podkreślone linki,
  • mapa strony,
  • nawigacja klawiaturą,
  • skala szarości,
  • jasne tło,
  • wyłączenie animacji na stronie.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 11.03.2021 r.

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Józef Wzorek. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146525220, adres e-mail: sptuchow@sp.tuchow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie znajduję się przy ulicy Jana Pawła II 6.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Jana Pawła II 6. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Aby dostać się do budynku, należy pokonać chodnik, następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro, II piętro, III piętro) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę.

Szkoła ma jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przed ogrodzeniem szkoły.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.