Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SU ORAZ JEGO ZASTĘPCY

1.      Przewodniczącego SU oraz jego zastępcę wybiera ogół uczniów w głosowaniu powszechnym, tajnym i bezpośrednim.

2.      Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie klas IV – VIII.

3.      Kandydatów na przewodniczącego SU( w liczbie 1 – 2) mają prawo zgłaszać samorządy klasowe klas VII – VIII.

4.      Zgłoszenia dokonywane są pisemnie na wniosku pobranym od opiekuna SU. Zgłoszenie zawiera zgodę kandydata, jego imię i nazwiskopodpisy co najmniej 15 uczniów udzielających mu poparcia oraz zgodę wychowawcy klasy.

5.      Kandydatem na przewodniczącego SU nie może być uczeń, który posiada niższą niż dobra ocenę zachowania oraz taki, którego zachowanie w szkole i poza nią budzi zastrzeżenia.

6.      Po zakończeniu składania propozycji kandydatur rozpoczyna się okres kampanii wyborczej.

7.      W trakcie trwania kampanii kandydaci prezentują swój program wyborczy na forum szkoły. Mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej (spotkania, plakaty, ulotki, debaty), ale z zachowaniem wysokiej kultury oraz w sposób niezakłócający pracę szkoły.

8.      Wybory przeprowadzane są przez komisję wyborczą powołaną spośród przedstawicieli poszczególnych klas. Nadzór nad prawidłowością przebiegu wyborów sprawuje opiekun SU.

9.      Każdy uczeń może oddać 1 głos, stawiając znak X w kratce przy nazwisku kandydata.

10.  W dniu następnym po wyborach, przewodniczący komisji przedstawia oficjalne wyniki wyborów – listę kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez nich głosów.

11.  Kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów otrzymują w SU funkcję :

– przewodniczącego SU,

– zastępcy przewodniczącego.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=509209497875486&set=a.504888074974295

%d