Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2022/2023

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdując się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 w terminie od 16 sierpnia do 15 września 2022r.  a w  przypadku:

1)  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2022r.

2) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2023r.

Wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2022/2023

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

%d