Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 19/2021/2022
z dnia 09 grudnia 2021 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie
w sprawie: wprowadzenie modelu kształcenia hybrydowego

Na podstawie: § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) oraz § 5 Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa dotyczącej Zapobiegania i Przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 09 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. zgodnie z zaleceniem wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną wprowadza się hybrydowy (mieszany) tryb nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie. W związku z tym następuje zmiana trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla uczniów z klasy 8d.
2. Dyrekcja i grono pedagogiczne zapewnia uczniom w trakcie nauki zdalnej pełną realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wprowadzając opiekę na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przez kadrę kierowniczą, nauczyciela-bibliotekarza oraz pedagoga.
3. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.

§ 2

1. O wprowadzeniu hybrydowego (mieszanego) trybu nauczania i wdrożeniu nauczania zdalnego dla klasy 8d – Dyrektor Szkoły pisemnie informuje organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, służby sanitarne oraz radę pedagogiczną.
2. Dyrektor Szkoły publikuje na stronie internetowej szkoły zarządzenie dotyczące wprowadzenia hybrydowego (mieszanego) trybu nauczania i wdrożenia nauczania zdalnego dla klas 8d.
3. Informacja o wydaniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia w sprawie wprowadzenia hybrydowego trybu nauczania i wdrożenia nauczania zdalnego dla klas 8d jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego. W przypadku braku takiej możliwości, wychowawca klasy bezzwłocznie przekazuje tę informację rodzicom i uczniom drogą e-mailową lub telefoniczną.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
mgr Józef Wzorek
/-/          

Zarządzenie nr 20/2021/2022
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie
w sprawie: wprowadzenie modelu kształcenia hybrydowego

Na podstawie: § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) oraz § 5 Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa dotyczącej Zapobiegania i Przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie.

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Od dnia 15 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r. zgodnie z zaleceniem wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną wprowadza się hybrydowy (mieszany) tryb nauczania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie. W związku z tym następuje zmiana trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla uczniów z klasy 6a.
2. Dyrekcja i grono pedagogiczne zapewnia uczniom w trakcie nauki zdalnej pełną realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wprowadzając opiekę na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przez kadrę kierowniczą, nauczyciela-bibliotekarza oraz pedagoga.
3. Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.

§ 2

1. O wprowadzeniu hybrydowego (mieszanego) trybu nauczania i wdrożeniu nauczania zdalnego dla klasy 6a – Dyrektor Szkoły pisemnie informuje organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, służby sanitarne oraz radę pedagogiczną.
2. Dyrektor Szkoły publikuje na stronie internetowej szkoły zarządzenie dotyczące wprowadzenia hybrydowego (mieszanego) trybu nauczania i wdrożenia nauczania zdalnego dla klasy 6a.
3. Informacja o wydaniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia w sprawie wprowadzenia hybrydowego trybu nauczania i wdrożenia nauczania zdalnego dla klasy 6a jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego. W przypadku braku takiej możliwości, wychowawca klasy bezzwłocznie przekazuje tę informację rodzicom i uczniom drogą e-mailową lub telefoniczną.

 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
mgr Józef Wzorek
/-/   

%d