Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

Konkurs Stop SMOG

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy mają twórcze pomysły na zagadnienia ekologiczne do wzięcia udziału w konkursie Stop SMOG. Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe. Uczniowie klas I-III mają za zadanie przygotować plakat ilustrujący ich pomysł na walkę ze SMOG-iem. Na uczniów klas starszych czekają zadania literackie. Klasy IV-VI mogą napisać opowiadanie „O dzielnym Jasiu, który SMOG z Tuchowa wypędził”. Klasy VII-VIII zapraszamy do ułożenia wiersza zachęcającego do walki ze SMOG-iem. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Regulamin konkursu STOP SMOG
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Tuchowie.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły i jest podzielony na trzy kategorie wiekowe.
3. Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję konkursową.

II. Cele konkursu:
1. Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu.
2. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności twórczego myślenia.
3. Zwrócenie uwagi na problem SMOG-u i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych.

III. Zasady uczestnictwa:
1. Uczniowie klas I-III mają za zadanie przygotować plakat ilustrujący ich pomysł na walkę SMOG-iem.
a) plakaty można składać do dnia 5 marca 2021 w swoich klasach. Organizatorzy odbiorą je po tym terminie z sal.
b) plakat powinien być wykonany w formacie A3. Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanka, itp.).
c) Na odwrocie plakatu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
2. Uczniowie klas IV-VI mają za zadanie napisać opowiadanie pod tytułem „O dzielnym Jasiu, który SMOG z Tuchowa przepędził”.
a) Praca powinna mieć minimum 1 stronę a maksymalnie 3 strony formatu A4 (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5).
b) Prace można przesyłać do dnia 5 marca 2021 na adres e-mail annabalutnauczyciel@gmail.com Należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę.
c) Komisja będzie brać pod uwagę podczas oceniania oryginalność pomysłu, poziom literacki pracy, ortografię oraz zasób słów języka ojczystego i kompozycję.
3. Uczniowie klas VII-VIII mają za zadanie napisać wiersz zachęcający do walki ze SMOGiem.
a) Wiersz powinien mieć minimum 12 wersów.
b) Prace można przesyłać do dnia 5 marca 2021 na adres e-mail annabalutnauczyciel@gmail.com
Należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę.
c) Komisja będzie brać pod uwagę podczas oceniania oryginalność pomysłu, poziom literacki pracy, ortografię oraz zasób słów języka ojczystego i kompozycję.
4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotąd niepublikowane i nienagradzane.
5. Zwycięska praca zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i w Kurierze Tuchowskim. Wybrane prace zostaną wydrukowane i będą dostępne w formie książki do wypożyczenia w bibliotece szkolnej. Plakaty zostaną wyeksponowane na wystawie; zdjęcie zwycięskiego plakatu również zostanie opublikowane w wyżej wymienionych miejscach.

IV. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
2. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego regulaminu.
3. Przekazanie pracy na konkurs oznacza zgodę na jej publikacje.
4. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu.

Koordynatorzy konkursu
Anna Bałut, Beata Kielawa, Katarzyna Krupa

%d