Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

AKTUALIZACJA!!! Zmiana terminu nadsyłania prac do konkursu „Moja budowla ze śniegu”

>>AKTUALIZACJA REGULAMIU<<<

W związku z prośbami płynącymi od uczniów oraz rodziców zainteresowanych konkursem informujemy, iż Organizator wprowadził zmiany do regulaminu konkursu.
Zmiany dotyczą terminu nadsyłania fotografii. Na zdjęcia czekamy do niedzieli 24 stycznia (godz. 20)

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do zabawy na świeżym powietrzu i wzięcia udziału w konkursie!

Ulep ze śniegu rzeźbę lub bałwana i zrób zdjęcie. Następnie prześlij je na adres mailowy sp.konkurs@interia.pl

W poniedziałek 25 stycznia wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na naszej stronie i profilu na FB, a komisja konkursowa wyłoni zwycięzców 26 stycznia.

Uwaga

– na zdjęcia czekamy do niedzieli  24 stycznia (godz. 20)

– na zdjęciu oprócz rzeźby musi znajdować się jej autor

Szczegóły w regulaminie poniżej

Regulamin konkursu „Moja budowla ze śniegu”

 

I. Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie

II. Cel konkursu

Wykonanie własnoręcznie rzeźby ze śniegu.

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

Konkurs będzie przeprowadzony w II kategoriach wiekowych:

kat. I – uczniowie klas I – IV

kat. II – uczniowie klas V – VIII

W celu wzięcia udziału w konkursie, należy przesłać (na adres mailowy podany poniżej) zdjęcie konkursowe własnoręcznie zrobionej śnieżnej rzeźby (zwierzęta, postacie, przedmioty itp.). Na zdjęciu oprócz rzeźby musi znaleźć się także jej autor.

Termin nadsyłania zdjęć:                    24 stycznia 2021 r. godz. 20:00

Adres mailowy:                                  sp.konkurs@interia.pl

W tytule maila należy wpisać nazwę konkursu, w treści podać swoje imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Publikacja nadesłanych zdjęć nastąpi 25 stycznia 2021 r. na profilu szkolnym FB oraz na stronie internetowej szkoły.

Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa w składzie:

Barbara Potok             –           nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Krupa        –           bibliotekarz

Magdalena Hońdo      –           wicedyrektor

Stanisław Maniak       –           nauczyciel plastyki

Wynik konkursu dostępny będzie 26 stycznia 2021 r. na stronie internetowej oraz profilu FB szkoły .

Dla zwycięzcy przewidywana jest nagroda ufundowana przez Radę Rodziców SP w Tuchowie. Odbiór nagrody rzeczowej zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.

IV. Postanowienia końcowe

Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm, zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

Uczestnik konkursu (lub jego opiekun prawny), zgłaszając swój/ swojego dziecka udział w konkursie, oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do przedłożonych prac konkursowych i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji, ekspozycji i/lub innego rozpowszechniania;

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

c) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Tuchowie, zdjęć zawierających wizerunek uczestnika konkursu .

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac lub ich części składowych z podpisem (imię i nazwisko) autora oraz przesłania ich do lokalnych mediów (Kurier Tuchowski, strona internetowa miasta)

W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie a także do zmiany terminu poszczególnych etapów konkursu bez podania przyczyny.

 

%d