Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Z RÓŻAŃCEM ŚWIĘTYM W DŁONI…” dla uczniów klas I – IV

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Z RÓŻAŃCEM ŚWIĘTYM W DŁONI…”
Przeznaczony dla uczniów klas I – IV Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, w którym codziennie odmawiamy Różaniec.
W tym roku, obchodząc 100 – lecie urodzin Św. Jana Pawła II – Papieża, który szczególnie ukochał modlitwę różańcową, organizujemy konkurs „Z Różańcem Świętym w dłoni…”, w którym zadaniem uczestników będzie przygotowanie różańca, przypominającego o Świętym Polskim Papieżu.

    1. Cele konkursu

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej, uczczenie 100 – rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II oraz pogłębienie wiedzy o Wielkim Polaku. Ponadto rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielnie się nimi z innymi. Adresaci – uczniowie klas I – IV Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

  1. Temat konkursu

Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów – za wyjątkiem artykułów spożywczych – oraz połączenie jego formy z motywem papieskim (np. kolory flagi papieskiej, dołączony cytat Papieża).
Liczymy na pomysłowość i oryginalność. Różańce mogą być wykonane przy niewielkiej pomocy członków rodziny lub opiekunów.

  1. Termin

Wykonane różańce należy składać u siostry katechetki, s. Małgorzaty, do 13 października 2020 roku. Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy .

  1. Ocena prac

Z pośród dostarczonych przez uczniów różańców, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz dodatkową ocenę cząstkową celującą z religii. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 października 2020r. Wszystkie wykonane różańce zostaną wystawione na tablicy na I piętrze w szkole oraz sfotografowane i umieszczone za stronie internetowej szkoły / Facebooku.

  1. Nagrody

Organizatorzy przewidują dyplomy dla wszystkich uczestników, a w przypadku trzech pierwszych miejsc z klas I, klas II, klas III i z klas IV – okolicznościowe dyplomy z tytułem laureata i nagrody rzeczowe.

  1. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie oznacza zgodę Rodziców / Opiekunów prawnych na prezentacje pracy z podanymi danymi osobowymi ich dziecka na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej szkoły / Facebooku.
Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych i głębsze poznanie Św. Jana Pawła II, zaowocowały w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

s. Małgorzata Marcinek

%d