Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Stypendium Burmistrza Tuchowa

 

Uczniowie szkół podstawowych (z wyłączeniem klas I-III) mogą ubiegać się o stypendium Burmistrza Tuchowa w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Tuchów”.

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w sekretariacie Gminnej Administracji Oświaty ul. Jana Pawła II 4, w terminie do 10 lipca 2020 r.

Stypendium może być przyznane:
1) za wysokie wyniki w nauce – uczniom szkoły podstawowej, którzy mają wzorową ocenę z zachowania oraz uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych :
a) w klasach IV-VI – 5,6
b) w klasach VII-VIII – 5,3

2) za szczególne osiągnięcia naukowe – uczniom, którzy mają wzorową ocenę z zachowania, uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 5,0) i uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca od I do III olimpiad lub konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;

3) za szczególne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach, turniejach, itp. na szczeblu co najmniej wojewódzkim, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury; lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca od I do III w międzynarodowych konkursach, turniejach , posiadających uznaną i znacząca rangę, organizowanych w kraju, poza granicami kraju, w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół wyższych lub instytucji kultury.

4) za szczególne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe – uczniom, osiągającym dobre wynik w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), którzy:
a) zajęli miejsce I – III w Mistrzostwach Wojewódzkich organizowanych przez Wojewódzkie Związki Sportowe.
b) są członkami kadry wojewódzkiej.
c) zajęli miejsce od I -VII w Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski organizowanych przez Narodowe Związki Sportowe.
d) są członkami kadry narodowej.
e) zajęli miejsca I-V w turniejach międzynarodowych organizowanych przez Polskie Związki Sportowe.

Do pobrania

Wniosek i Klauzula Informacyjna

Uchwała Rady Miejskiej w Tuchowie oraz Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Tuchowa

 

%d