Zarządzenie nr 27/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie 

Zarządzenie nr 27/2021/2022

z dnia 08 lutego 2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie 

w sprawie: wprowadzenie nauczania zdalnego w klasie 3b.

Na podstawie: § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) oraz § 5 Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa dotyczącej Zapobiegania i Przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie.

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Od dnia 08 lutego 2022 r.  do 11 lutego 2022 r. zgodnie z zaleceniem wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną wprowadza się nauczania zdalne w klasie 3b w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie. W związku z tym następuje zmiana trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny dla uczniów z klasy 3b.
  2. Dyrekcja i grono pedagogiczne zapewnia uczniom w trakcie nauki zdalnej pełną realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz  opiekę pedagoga.
  3. Zajęcia zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy tej formie nauki. 

§2

  1. O wprowadzeniu nauczania zdalnego dla klasy 3b – Dyrektor Szkoły pisemnie informuje organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, służby sanitarne oraz radę  pedagogiczną.
  2. Dyrektor Szkoły publikuje na stronie internetowej szkoły zarządzenie dotyczące wprowadzenia nauczania zdalnego dla klasy 3b.
  3. Informacja o wydaniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia w sprawie wprowadzenia nauczania zdalnego dla klasy 3b jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego. W przypadku braku takiej możliwości, wychowawca klasy bezzwłocznie przekazuje tę informację rodzicom i uczniom drogą e-mailową lub telefoniczną. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Józef Wzorek

%d bloggers like this: