Aktualności

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE

  1. Zgodnie z Art. 133. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

      2. Art. 2 Uchwały  Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 roku w postępowaniu rekrutacyjnym, określa, że jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje                      wolnymi miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:

         a) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat  – 10 punktów. (Dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej, o                     przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły podstawowej) 

         b) Dogodne położenie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 punktów.                               (Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy).

         c) W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. – 5 punktów (Dokument potwierdzający                 spełnienie kryterium: Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu                 należytej opieki.

      3. Po analizie ilościowej Kart Zgłoszeń/Wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej o profilu ogólnorozwojowym Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że w roku szkolnym 2021/2022               w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie nie zostanie utworzona klasa I sportowa o profilu ogólnorozwojowym.

%d bloggers like this: