Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Tuchowie 

rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 01 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły (tj. Tuchów, Meszna Opacka)  oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej i złożyć sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 18 marca 2019 roku, o godzinie 1700  w Szkole Podstawowej w Tuchowie, przy ul. Jana Pawła II 6 w sali nr 15 /1 piętro/.

Załączniki, które należy dołączyć do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie:

  1. Fotografia (30×42 mm).
  2. Kserokopia aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).
  3. Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeśli dziecko posiada.
  4. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  5. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.
  7. Klauzula informacyjna.
  8. Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w związku ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej.
  9. Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  10. Orzeczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane!

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY

Regulamin rekrutacji do klasy I SP

Regulamin rekrutacji do klasy I SP sportowej o profilu ogólnorozwojowym

Karta przyjęcia dziecka z OBWODU SZKOŁY

Wniosek o przyjęcie dziecka SPOZA OBWODU

Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych w ramach rekrutacji do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej